فیلسوفان معاصر / فیلسوفان بزرگ / فیلسوفان ایرانی


» فرهنگ و هنر در کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ :: ۱۳٩٦/٥/٦
» آرمان در سخن فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ :: ۱۳٩٦/٤/٢٥
» ما در برابر فرزندانمان چه وظیفه ایی داریم ؟ :: ۱۳٩٦/٤/۱۳
» ابتکار دیوار مهربانی :: ۱۳٩٦/٤/۱۳
» آنگاه که دریا شدی ... :: ۱۳٩٦/٤/۱۳
» جزیره مهربانی فیلسوف حکیم ارد بزرگ کجاست ؟ :: ۱۳٩٦/۳/۱٥
» فیلسوف محبوب حکیم ارد بزرگ و سخنان زیبایش :: ۱۳٩٥/۳/٢٤
» سخنان محبوبترین فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ :: ۱۳٩٥/٢/٢
» بزرگ فیلسوفان ایرانی و اندیشه اش :: ۱۳٩٥/٢/٢
» کجا دلبری زیباتر از سرزمین ایران سراغ دارید ؟ :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» حکیم ارد بزرگ: با ارزشترین نشان "اُرُد"، ایرانی بودن است. :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» حکیم ارد بزرگ و بازنشر جملات عاقلانه و جذاب این فیلسوف جهانی + تصویر :: ۱۳٩٤/٩/٦
» فیلسوف ایرانی می گوید : :: ۱۳٩٤/۸/۱٥
» حکیم ارد بزرگ : در زندگی همسایگان ، تجسس نکنیم . :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» حکیم ارد بزرگ : سرزمین شاد را ، هیچ شکســتــی ، ناتوان نمی سازد . :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» حکیم ارد بزرگ : تنهــا آرامشگاه همسران ، خانه آنهــاســت . :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» حکیم ارد بزرگ : ایران ، ایران ما ، شکوه و بزرگی تو ، آرزوی همه ماســت . :: ۱۳٩٤/۱/٩
» حکیم ارد بزرگ : به نام آزادی ، نمی توان کسی را کشــ ـت . :: ۱۳٩٤/۱/٩
» جملات فلسفی با عکس :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» سخنان آموزنده :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» سخنان حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» جملات بزرگان :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» جملات بزرگان :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» سخنان حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف معاصر :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» سخنان حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف معاصر :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» جملات فلسفه آموز :: ۱۳٩۳/٦/۳
» سخنان ارد بزرگ :: ۱۳٩۳/٦/٢
» سخنان حکمت آموز "ارد بزرگ" :: ۱۳٩۳/٦/۱
» سخنان ارزشمند حکیم ارد بزرگ :: ۱۳٩۳/٦/۱
» جملات قصار بزرگترین فیلسوف زنده جهان "ارد بزرگ" :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» بزرگترین فیلسوف دنیا " حکیم ارد بزرگ " :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» great orod :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» جملات بزرگترین فیلسوف جهان "حکیم ارد بزرگ" :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» سخنان ارزشمند حکیم ارد بزرگ :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» جملات حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف جهان :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» فیلسوف بزرگ ارد بزرگ :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» جملات و سخنان زیبا :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» جملات ارد بزرگ :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» سخنان حکیم ارد بزرگ :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» جملات مشاهیر 2 :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» جملات مشاهیر :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره تو :: ۱۳۸٧/٩/۱
» یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . ژاک دوال :: ۱۳۸٧/٩/۱
» خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند . اسکاول شين :: ۱۳۸٦/٦/۱٦
» کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه سرفرازی را بیابند . (( ار :: ۱۳۸٦/٦/۸
» دوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناک است . (( ارد Orod )) :: ۱۳۸٥/٥/۱٢
» هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید. (( رابینز Robbins )) :: ۱۳۸٤/٧/۱٥