زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره تومشکلات بهره‌وری، ناشی از عملکرد بد کارکنان نیست بلکه ناشی از عملکرد بد مدیریت است.
 دمینگدشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر .
(( ارد  Orod ))میان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآیی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد.
 پیتر دراکرزیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است.
 پاره تو«تجربه» یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد.
 ورنون لاوبرای آن کس که ایمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد.
رابینزمانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند ، و در نظرآنها زندگی ، مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست.
 (( رابینز  Robbins ))رنج آدمی را سخت و نیرومند می کند و سختی نشانه پایداری کوهستان است .
 (( ارد  Orod ))زندگی با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحی بزرگی است .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))اراده بهترین راهنمای طبیعت است.
اسمایلزاتلاف وقت ، خودکشی واقعی است.
یونگ


زیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند.
 ویکتورهوگوبا رسیدن به نقطه هدف ، هدف دیگری آغاز می شود.
جان دیوئیارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را  نیرومندتر سازند .
(( ارد  Orod ))آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند .
 سانتایانابزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار .
آندرومدادنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند.
(( ناپلئون بناپارت  Napoleon ))بشریت به ظاهر نیست ، به باطن است.
 تولستویمردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است.
هگلشادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد .
(( ارد  Orod ))
تواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است.
لابرویرهمه خوبند اما نه برای همه کار .
 مثل اسپانیائیبرای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد.
 پلوتارکمرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران.
(( کنفوسیوس  Kunfuzius ))هر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر می رسد.
کارلایلآنکه سختی نکشیده ، نرمی و بهکامی نخواهد داشت .
(( ارد  Orod ))محبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز نشمارید.
افلاطون

/ 0 نظر / 41 بازدید