# ارد_بزرگ

حکیم ارد بزرگ : کشتن امید آدمیان ، کمتر از جنایت نیست.

اﻣﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮن در روان آدﻣﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ رود و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻲ را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 64 بازدید

حکیم ارد بزرگ : تنهــا آرامشگاه همسران ، خانه آنهــاســت .

 فردوسیچو در کابل این داستان فاش گشتسر مرزبان پر ز پرخاش گشتبرآشفت و سیندخت را پیش خواندهمه خشم رودابه بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 137 بازدید