# بزرگترین_متفکر_معاصر

حکیم ارد بزرگ : کشتن امید آدمیان ، کمتر از جنایت نیست.

اﻣﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮن در روان آدﻣﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ رود و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻲ را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 65 بازدید

از پایان ها نهراسید چرا که هر پایانی را آغازیست. حکیم ارد بزرگ

اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. حکیم ارد بزرگایران ما، دشت هایت همواره سبز، رُخت گلگون، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 57 بازدید