# حکیم_ارد_بزرگ

بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند. حکیم ارد بزرگ

تنها راه رسیدن به زندگی شرافتمندانه ، پاسداشت آبروی دیگران و انسانیت است. حکیم ارد بزرگاز آدمیانی که انسانیت درون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید

حکیم ارد بزرگ : کشتن امید آدمیان ، کمتر از جنایت نیست.

اﻣﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮن در روان آدﻣﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ رود و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻲ را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید

حکیم ارد بزرگ : تنهــا آرامشگاه همسران ، خانه آنهــاســت .

 فردوسیچو در کابل این داستان فاش گشتسر مرزبان پر ز پرخاش گشتبرآشفت و سیندخت را پیش خواندهمه خشم رودابه بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 103 بازدید

حکیم ارد بزرگ : ایران ، ایران ما ، شکوه و بزرگی تو ، آرزوی همه ماســت .

فردوسییکی نامه بنوشت شاه زمینبه خاور خدای و به سالار چینسر نامه کرد آفرین خدایکجا هست و باشد همیشه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید