حکیم ارد بزرگ : ایران ، ایران ما ، شکوه و بزرگی تو ، آرزوی همه ماســت .

حکیم ارد بزرگ ,ارد بزرگ,great orod,hakim orod bozorg,mojtaba shoraka,مجتبی شرکاء,بزرگترین فیلسوف جهان,استاد ارد بزرگ,متفکر و فیلسوف ارد بزرگ,بزرگترین اندیشمند جهان,بزرگترین متفکر جهان,بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران


فردوسی
یکی نامه بنوشت شاه زمین

به خاور خدای و به سالار چین

سر نامه کرد آفرین خدای

کجا هست و باشد همیشه به جای

چنین گفت کاین نامهٔ پندمند

به نزد دو خورشید گشته بلند

دو سنگی دو جنگی دو شاه زمین

میان کیان چون درخشان نگین

از آنکو ز هر گونه دیده جهان

شده آشکارا برو بر نهان

گرایندهٔ تیغ و گرز گران

فروزندهٔ نامدار افسران

نمایندهٔ شب به روز سپید

گشایندهٔ گنج پیش امید

همه رنجها گشته آسان بدوی

برو روشنی اندر آورده روی

نخواهم همی خویشتن را کلاه

نه آگنده گنج و نه تاج و نه گاه

سه فرزند را خواهم آرام و ناز

از آن پس که دیدیم رنج دراز

برادر کزو بود دلتان به درد

وگر چند هرگز نزد باد سرد

دوان آمد از بهر آزارتان

که بود آرزومند دیدارتان

بیفگند شاهی شما را گزید

چنان کز ره نامداران سزید

ز تخت اندر آمد به زین برنشست

برفت و میان بندگی را ببست

بدان کو به سال از شما کهترست

نوازیدن کهتر اندر خورست

گرامیش دارید و نوشه خورید

چو پرورده شد تن روان پرورید

چو از بودنش بگذرد روز چند

فرستید با زی منش ارجمند

نهادند بر نامه بر مهر شاه

ز ایوان بر ایرج گزین کرد راه

بشد با تنی چند برنا و پیر

چنان چون بود راه را ناگریز
 درخت آزادی ، با خونریزی و کشــ ـتار پا نمی گیرد ، هیچ آدمکشی ، آزادیخواه نیســت . حکیم ارد بزرگ


رشد فرهنگ بشــ ــری ، موجب می گردد که همه خودکامگان جهــان ، نــــ ــدای آزادی و آزادیخواهی سر دهنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


به نام آزادی ، نمی توان کسی را کشــ ـت . حکیم ارد بزرگ


مهــر و دوســتــی ، در سرزمین آزادیخواهــان ، پاینــــ ــده اســت . حکیم ارد بزرگ


همه مردم یک سرزمین ، بایـــد پیشــ ـوای آزادی و آزادیخواهی باشنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


احزاب آزاد ، ســتون هــای رشد کشــ ـورهــا هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آزادی با پویش روز افزون فرهنگ عمومی ، پر و بال می گیرد و این نکته ، نیـــاز به رسانه هــای آزاد و فرهیخته دارد . حکیم ارد بزرگ


 از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .  حکیم ارد بزرگ


آباد سرزمینی که ، مردمی از خودگذشــ ـته و آزاده دارد . حکیم ارد بزرگ


ایران بهشــ ـت ما خواهد بود ، هنگامی که در آن ، امنیت و آزادی داشــ ـته باشیم . حکیم ارد بزرگ


ایران بایـــد همواره سرچشمه مهــر ، حکمت و آزادی باشد .  حکیم ارد بزرگ


آدمهــای حقیر و زبون ، پیروزی هــای تاریخ مردم سرزمین خویش را ، به ریشخنــــ ــد می گیرنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، دشمنان انــــ ــدیشه خویش را دوســت دارنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


رباعیات خیام


چون مرده شوم خاک مرا گم سازید

احوال مــرا  عبرت  مــردم  سازید

خاک  تن  من  به  باده  آغشته کنید

وز  کـالبدم  خشت  سر  خم سازید


ایران ، هیچگاه از عربســتان ، دوســتــی نمی بینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور ، در چنگ خویش داشــ ـته باشیم ، دســتمان ، خالی تـــ ـر از هــر زمان دیگری اســت . حکیم ارد بزرگ


 آنگاه که شب فرا رسیـــد و همه پدیـــدگان فرو خُفتنــــ ــد ، ابردریـــاهــا به پا می خیزنــــ ــد، آیـــا تو هم بر می خیزی ؟  حکیم ارد بزرگ


 آنکه نمی توانــــ ــد از خواب خویش ، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کنــــ ــد ، ارزش برتـــ ـری و بزرگی نــــ ــدارد .  حکیم ارد بزرگ


کارگزاران شایســته ، کارهــای مهم را ، بدســت ناتوانان نمی سپارنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 با اشک ریختن ما ، ناتوانان توانا نمی شــ ـونــــ ــد ، بایـــد کوشش کرد و توانا شد ، آنگاه کمک نمود .  حکیم ارد بزرگ


 آدم توانا ، دیگران را ناتوان نمی نامــد . حکیم ارد بزرگ


امیـــدوار مباش دیگران همواره همراهیت کننــــ ــد ، بایـــد دســت بر زانوی خویش گیری .  حکیم ارد بزرگ


 آنان که برای بهــروزی آدمیـــان کوشش می کننــــ ــد ، شایســتگان دوران خویش هســتنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


پایـــداری و کوشش ، کلیـــد هــر در بســته ای اســت . حکیم ارد بزرگ


فردوسی
چو تنگ اندر آمد به نزدیکشان

نبود آگه از رای تاریکشان

پذیره شدندش به آیین خویش

سپه سربسر باز بردند پیش

چو دیدند روی برادر به مهر

یکی تازه‌تر برگشادند چهر

دو پرخاشجوی با یکی نیک خوی

گرفتند پرسش نه بر آرزوی

دو دل پر ز کینه یکی دل به جای

برفتند هر سه به پرده سرای

به ایرج نگه کرد یکسر سپاه

که او بد سزاوار تخت و کلاه

بی‌آرامشان شد دل از مهر او

دل از مهر و دیده پر از چهر او

سپاه پراگنده شد جفت جفت

همه نام ایرج بد اندر نهفت

که هست این سزاوار شاهنشهی

جز این را نزیبد کلاه مهی

به لکشر نگه کرد سلم از کران

سرش گشت از کار لشکر گران

به لشگرگه آمد دلی پر ز کین

چگر پر ز خون ابروان پر ز چین

سراپرده پرداخت از انجمن

خود و تور بنشست با رای زن

سخن شد پژوهنده از هردری

ز شاهی و از تاج هر کشوری

به تور از میان سخن سلم گفت

که یک یک سپاه از چه گشتند جفت

به هنگامهٔ بازگشتن ز راه

نکردی همانا به لشکر نگاه

سپاه دو شاه از پذیره شدن

دگر بود و دیگر به بازآمدن

که چندان کجا راه بگذاشتند

یکی چشم از ایرج نه برداشتند

از ایران دلم خود به دو نیم بود

به اندیشه اندیشگان برفزود

سپاه دو کشور چو کردم نگاه

از این پس جز او را نخوانند شاه

اگر بیخ او نگسلانی ز جای

ز تخت بلندت کشد زیر پای

برین گونه از جای برخاستند

همه شب همی چاره آراستند
 


ایران یک کشــ ـور "مادر فرهنگ" اســت . ایران و 20 کشــ ـور دو سوی آن ، بافتــی مشــ ـتـــ ـرک در حوزه فرهنگ و پیشینه کهن دارنــــ ــد ، این بافت و سرزمین بزرگ را "قاره کهن" می نامم . قاره کهن شامل سرزمین هــای : ایران ، قزاقســتان ، ازبکســتان ، تاجیکســتان ، قرقیزســتان ، ازبکســتان ، تـــ ـرکمنســتان ، افغانســتان ، شمال غربی هنــــ ــدوســتان ( سرزمین کشمیر ) ، پاکســتان ، عراق ، تـــ ـرکیــه ، سوریــه ، لبنان ، قبرس ، جنوبی تـــ ـرین بخش روسیــه در میـــانه اســتـــ ـراخان در شمال دریـــای خزر تا جنوب اکراین ، آذربایجان ، ارمنســتان ، گرجســتان و بحرین می باشد . لازم به یـــادآوری اســت که در جهــان امروز ، قاره آسیـــا وابســته به مادر فرهنگی چین و اروپا از آن مادر فرهنگ یونان می باشد ، مادر فرهنگی قاره کهن نیز کشــ ـور ایران اســت . قاره کهن با همگرایی هــر چه بیشــ ـتـــ ـر ، می توانــــ ــد توانمنــــ ــدتـــ ـرین قاره جهــان باشد .  حکیم ارد بزرگ


 برای نوآوری و آفرینش ، نبایـــد بدنبال رخدادی ناگهــانی بود ، این هدف ، با کار و کوشش بدســت می آیـــد  . حکیم ارد بزرگ


 سازگاری با زیســتگاه و کوشش برای بهتـــ ـر شدن جایگاه امروزی ، ویژگی آدمهــای خـــردمنــــ ــد اســت . حکیم ارد بزرگ


 آدمی ، به آرامی می آموزد که ، نبایـــد برای هــر کاری ، همه زنــــ ــدگی و انــــ ــدیشه اش را درگیر سازد . حکیم ارد بزرگ


باور درونی ، نیروی شــ ـتاب دهنــــ ــده ، پرتاب شدن به سوی ایـــده هــاســت .  حکیم ارد بزرگ


آدمهــای ناتوان ، همواره می نالنــــ ــد و به زمین و زمان دشنام می دهنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


هــر ثروتمنــــ ــدی توانا نیســت ، آدم توانا ، انسان دوســت و بخشنــــ ــده اســت . حکیم ارد بزرگ


شــ ــرم بر کسانی که ، داشــ ـته هــای فرهنگی ایران کهن را ، در پای فرهنگ موهوم یونان سر می بُرنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


داشــ ـتن پیشینه همگون ، بهتـــ ـرین بهــانه و نیرو برای همبســتگی و مهــر ، در ایران اســت .  حکیم ارد بزرگ


برای پاسداشــ ـت یکپارچگی ایران زمین ، دیوانسالاران بایـــد کوچ هــای بزرگ و آرام آدمیـــان را ، دنبال نماینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


کوچ هــای برنامه ریزی شده و آرام ، در هــر سرزمینی ، بالنــــ ــدگی و شکوفایی دوباره را ، در پی خواهد داشــ ـت .  حکیم ارد بزرگ


مهــاجرت هــای بزرگ در درون کشــ ـور ، موجب منزوی شدن جدایی طلبان می گردد .  حکیم ارد بزرگ


در کشــ ـور ، همه یک نام دارنــــ ــد و آن "هم میــهن" اســت ، چیزی به نام بومیـــان گوناگون در درون یک سرزمین ، پذیرفته نیســت . حکیم ارد بزرگ


ایران ، نخســتــین کشــ ـوری بوده اســت ، که با کوچ هــای آرام و بزرگ ، یکپارچگی اش را پاس داشــ ـته ، و مرزهــایش را پولادین ساخته اســت .  حکیم ارد بزرگ


نفرین ابدی بر کسانی که ، تــیشه به ریشه همبســتگی ایرانیـــان می زننــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 ایران ، ایران ما ، شکوه و بزرگی تو ، آرزوی همه ماســت . حکیم ارد بزرگ


 هیچ نامی هماننــــ ــد "ایران" ، برآزنــــ ــده سرزمین ما نیســت . حکیم ارد بزرگ


تنهــا راه نجات یک سرزمین ، آگاه نمودن توده مردم اســت . حکیم ارد بزرگ


رباعیات خیامتا   خاک  مرا   به    قالب   آمیخته  اند

بس   فتنه   که  از خاک بر انگیخته اند

من   بهتر   از   این    نمی توانم   بودن

کز  بوته   مرا   چنین  برون   ریخته اند

حکیم ارد بزرگ ,ارد بزرگ,great orod,hakim orod bozorg,mojtaba shoraka,مجتبی شرکاء,بزرگترین فیلسوف جهان,استاد ارد بزرگ,متفکر و فیلسوف ارد بزرگ,بزرگترین اندیشمند جهان,بزرگترین متفکر جهان,بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران

 

/ 0 نظر / 13 بازدید